Keeping Up With the Millennials
NHH-Symposiet 2017 avholdes 22. mars – 23. mars 2017, hvor vi ønsker å utfordre det etablerte mindset i norsk næringsliv.

Norsk næringsliv står overfor et paradigmeskifte. Oljeinvesteringene skal over tid fases ut. Vi opplever en digitaliseringsrevolusjon vi kun har sett starten av. Viktigheten av bærekraftige forretningsmodeller har kanskje aldri vært større hvis vi skal gi jordkloden videre til generasjonene som kommer etter oss. Tiden fremover kommer derfor til å by på konstant usikkerhet, høyt tempo og krav til en helt annen kompetanse. Det er millenniumsgenerasjonen som kommer til å lede dette skiftet. Og vi har klare meninger om hvilken vei vi skal ta. NHH-Symposiet 2017 vil derfor ta utgangspunkt i millenniumsgenerasjonen sitt syn på innovasjon og utdanning.

Som barn av digitaliseringsbølgen har norske studenter, morgendagens arbeidstakere, et ansvar for å si sin mening om morgendagens løsninger. På NHH-Symposiet 2017: Keeping Up With the Millennials skal vi identifisere og hente frem våre modigste studentstemmer, samt få hjelp fra de vi mener er vinnere i morgendagens næringsliv.

Vi skal skape debatten det er verdt å lytte til.

Rewriting society
Endringene i samfunnet skjer raskere enn noen gang. Teknologi og miljø er to ord som de siste årene har spilt en sentral rolle i samfunnsdebatten. The Millennials har vokst opp i en eksponentiell teknologiutvikling og i en tid der vi ser klimaendringene på nært hold. Vi er superbrukere av internett og har derfor også et helt annet perspektiv på verden integrert i ryggmargen. Et globalt perspektiv. Og ja, det er mulig å styrke den norske verdiskapingen i en global verden. Nå ønsker vi å finne ut av hvordan vi kan utnytte endringene som skjer til å skape økt verdi.

Rewriting society skal ta for seg nettopp disse mulighetene som samfunnet gir oss. Alt i fra det store bildet, mulighetene som ”emerging markets” gir til å drive nye forretningsområder i helt nye land, og hvilke muligheter de teknologiske utfordringene bringer med seg.

Vårt budskap som studenter er at morgendagens beslutningstakere må bli modigere. Norge er en del av stadig mer global konkurranse, og politikere må sette tydeligere retningslinjer og klarere visjoner for hvordan Norge skal lykkes i fremtiden.

Rewriting business
The Millennials vil heller chatte enn å maile – vi er utålmodige. Vi setter bærekraft som en forutsetning for alle bedrifter – vi ønsker å bidra til noe større enn oss selv. Vi er ikke redde for å bytte både bank, forsikring- og teleselskap til Facebook og Google – vi er lite betalingsvillige, er trygge på teknologi og kanskje en smule naive?

Rewriting businesses vil vise hvilke muligheter som rent organisatorisk finnes for å kunne drive aktiv innovasjon i etablerte selskap. Vi vil blant annet gå dypere inn på hvordan internkommunikasjon kan revolusjonere dynamikk og innovasjonsevne, hvorfor vi trenger elastiske forretningsmodeller framfor analoge, og hvordan lage vellykkede team med mer håndfaste rammeverk. Vi vil skape morgendagens vinnere, og håper vi kan bidra til økt aktiv innovasjon.

Rewriting attitude
Hvilke holdninger man har til endring er med på å definere hvordan man klarer å henge med i kappløpet om å overleve. Dette handler om aksept. Om å tørre å inkludere det som er fremmed og samtidig frykte det som kommer.

Vi som studenter ønsker å finne ut om norske bedrifter tør å utfordre seg selv. Utfordre seg selv til å tenke helt nytt, og peke pilen i en helt annen retning. Vi tror definitivt det er på tide å endre attitude i norske bedrifter. Og hvis bedriftene skal endre attitude, er de helt avhengige av at arbeidstakerne gjør det samme.

Utfordringene vi står ovenfor krever ny mentalitetsendring. Kan man skape større aksept rundt det å feile? Bør man belønnes for å ta større risiko? Handler det om flere kvinner i ledelsen? Eller kanskje at unge talenter med store tanker og lite erfaring blir en del av styrerommet?

DAG 2

Gjennom studentenes perspektivmelding (SPM) presenterer vi vårt syn på hvordan fremtiden bør være. Hvordan skal fremtidige regjeringer iverksette tiltak for at dyktige, unge mennesker skal trives og utvikle seg i Norge, og ikke flagge ut? Hvilke verktøy skal brukes og hvilke ferdigheter vil vi ha bruk for i fremtidens næringsliv?

Rethinking education
Vi studenter ønsker å ta et oppgjør med dagens utdanningsløp. Det er vi som representerer fremtiden, og det må samfunnsdebatten gjenspeile. Politikere og beslutningstakere er nødt til å se lenger frem enn til enden av sin egen karriere, lenger enn sin egen generasjon. Derfor inviterer NHH-Symposiet 2017 til fremleggelsen av Studentenes Perspektivmelding.

I den påfølgende morgensamtale skal vi diskutere formålet med høyere utdanning. Hvilke premisser skal vi i Norge legge for våre fremtidige arbeidstakere? Hvilken kompetanse vil vi trenge om 3, 5, 10 og 20 år for å kunne være konkurransedyktige? Er det hårreisende å kreve programmering som et obligatorisk fag inn i barneskolen? Skal utdanningen være ferdig når du er i 20-årene? Og må vi egentlig gå på skole for å lære? Morgensamtalen skal være en debatt bestående av politikere, studenter, akademikere og næringslivsrepresentanter hvor nettopp disse spørsmålene blir sentrale.

Rethinking education: Skills
Raskere endringer setter krav til helt andre egenskaper en ren kunnskap. Tilpasningsdyktighet, kreativitet og løsningsorientert er blant flere egenskaper som vil bli langt viktigere. Men hvordan skal man tilegne seg disse ferdighetene? Holder det å lære seg å lære? Og er det andre ferdigheter utdanningssystemet skal lære oss som vil være avgjørende i fremtiden? I denne sesjonen skal vi høre både studenters tanker, og næringslivslederes meninger om hvilke ferdigheter og egenskaper de vil verdsette i sine bedrifter i fremtiden.

Rethinking education: Tools
Samtidig som løsninger som Kahoot og ”Flipped Classroom” med Kahn Academy i spissen blomstrer rundt i verden, holder vi fast på tradisjonell klasseromsundervisning. Vi avlegger eksamen på trelags blekkpapir og har forelesere som nekter å filme forelesninger. Mye går på holdninger fra institusjonene, annet på ren mangel på kunnskap om hvilke muligheter som finnes. Hvor er næringslivet når det trengs strengere krav? Vi som studenter savner krav fra næringslivet til våre universiteter og høyskoler. Krav til nye læringsmetoder og ferdigheter.

På NHH-Symposiet 2017 skal vi få historiene fra de som klarer å utvikle de nye verktøyene. Vi skal høre hva som skal til for å utvikle de, og hvordan man skal ta de i bruk. Vi ønsker å sette fokus på utvikling, og da må vi starte med oss selv.

For alle Millennials kan bruke teknologi – la oss sørge for at alle i neste generasjon både kan forstå og lage den i tillegg.